ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ตลาดนัดสีเขียวตำบลกระหาดจะเปิดขายสินค้าของชุมชนเร็วๆ นี้(ตลาดเกษตรอินทรีย์)


ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 54.159.103.80
คุณเข้าชมลำดับที่ 66,430    หน้าแรก 
 
กิจกรรมทั่วไป

กิจกรรมทั่วไป  หนังสือราชการสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์

ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายในหน่วยงาน)

ข่าวประชาสัมพันธ์  
ประกาศเทศบาลตำบลกระหาด เรื่อง รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 
      ผู้ยื่นคำร้องคือ นางสาวปฐมาภรณ์  จันทินมาธร บ้านเลขที่ 42 หมู่ที่ 8 ตำบลกระหาด อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์
ประกาศทต.กระหาด เรื่องรายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ปี2559 
      ผู้ขอสิทธิรับเงินเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด จำนวน 3รายคือ1.นางจิราภรณ์ สุขสวัสดิ์ 1ม3ต.กระหาด2.นางปราถนา แสนกล้า21/1ม.6  3.นางสาววิชญา ปานทอง 4 ม.6 ต.กระหาด  
ประกาศทต.กระหาดเรื่องรายชื่อเพิ่มเติมผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการปีงบประมาณ 2559 ที่ลงทะเบียนเดือนพฤศจิกายน 2558 และหลังเดือน พฤศจิกายน 2558 
       ประกาศทต.กระหาดเรื่องรายชื่อเพิ่มเติมผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการปีงบประมาณ 2559 ที่ลงทะเบียนเดือนพฤศจิกายน 2558 และหลังเดือน พฤศจิกายน 2558
ข่าวย้อนหลัง
 
ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม  
 ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านกันโจรง หมู่ที่ 1 และเทศบาลกระหาด ร่วมทำเชื้อไตรโคเดอม่าสำหรับใช้ในแปลงข้าวพันธ์ มะล ...
 โครงการทำปุ๋ยหมักอินทรีย์ใช้ในนาข้าว ตำบลกระหาด งบประมาณ 1,000,000 บาท ช่าง พฤษภาคม - มิถุนายน 2558 ...
 คณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนทต.กระหาดร่วมตรวจเยี่ยมการจัดทำโครงการฯ ...
เทศบาลตำบลกระหาด และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพฯ ตำบลกระหาดออกตรวจเยี่ยมและให้ความช่วยผู้สูงอายุ ผู้พิการ ...

ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายนอกหน่วยงาน)
ข่าวประชาสัมพันธ์  
ประกาศ อบต.เมืองที เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีตกลงราคา โครงการก่อสร้างถน...     จำนวนผู้เข้าชม 16 ครั้ง
ประกาศ อบต.เมืองที เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ยื่นเอกสารเสนอราคาานก่อสร้าง โดยวิธีตกลงราคา โคร...     จำนวนผู้เข้าชม 16 ครั้ง
ประกาศ อบต.เมืองที เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มารับเอกสารเพื่อเข้าร่วมเสนอราคา โดยวิธีตกลงราคา...     จำนวนผู้เข้าชม 15 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์การปรองดอง โดย องค์การบริหารส่วนตำบลไพล...     จำนวนผู้เข้าชม 24 ครั้ง
การขออนุญาต การก่อสร้าง รื้อถอน ต่อเติม ดัดแปลง...     จำนวนผู้เข้าชม 24 ครั้ง
ประกาศ อบต.เมืองที เรื่อง ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้านทะนงชัย ม.5 (จากบ้านนายประ...     จำนวนผู้เข้าชม 34 ครั้ง
ประกาศ อบต.กระเบิ้อง เรื่องประชาสัมพันธ์แผนและกำหนดการออกสำรวจภาษีบำรุงท้องที่รอบระยะเวลา ...     จำนวนผู้เข้าชม 33 ครั้ง
ประกาศ อบต.กระเบิ้อง เรื่องประกาศรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง(งบลงทุน)ตามประกาศ คตง.ปี ๖๐...     จำนวนผู้เข้าชม 30 ครั้ง
ประกาศ อบต.กระเบิ้อง เรื่องประกาศจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปี ๖๐ (เพิ่มเติมครั้งที่...     จำนวนผู้เข้าชม 39 ครั้ง
ประกาศ อบต.กระเบิ้อง เรื่องประกาศกำหนดการใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง ปี ๖๐ (เพิ่มเติม)...     จำนวนผู้เข้าชม 34 ครั้ง
ข่าวย้อนหลัง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (ภายในหน่วยงาน)
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  
   ประกาศเทศบาลตำบลกระหาดเรื่องโครงการขุดลอกคลองส่งน้ำทำเลโคกข่า บ้านรันเดงเบง หมู่ที่ 9
   ประกาศราคากลาง อาคารหน่วยปฏิบัติงานกู้ชีพฉุกเฉิน ทต.กระหาด
   ประกาศราคากลาง ถนน คสล.หมู่ที่ 6 ตำบลกระหาด อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์
   ราคากลางโครงการฟื้นฟูพัฒนาบ่อบาดาล พร้อมก่อสร้างหอถังสูง ทต.กระหาด อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์
   ราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำ พร้อมขยายไหล่ทาง หมู่ที่ 1 ตำบลกระหาด อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์
ข่าวย้อนหลัง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (ภายนอกหน่วยงาน)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  
   ประกาศ อบต.แจนแวน เรื่อง ผลการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนดิน บ้านตะโนน หมู่ที่ 5 (เส้นทางที่1)
   ประกาศ อบต.เมืองที เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีตกลงราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านทะนงชัย
   ประกาศ อบต.เมืองที เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ยื่นเอกสารเสนอราคาานก่อสร้าง โดยวิธีตกลงราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล
   ประกาศ อบต.เมืองที เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มารับเอกสารเพื่อเข้าร่วมเสนอราคา โดยวิธีตกลงราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริ
   ประกาศ อบต.แจนแวน เรื่อง ตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเกาะ หมู่ที่ 3 (เส้นทางที่ 2)
   ประกาศ ราคากลางโครงการขุดลอกสระหนองปรือ ม.20
   ประกาศ อบต.แจนแวน เรื่อง ตรวจการจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเกาะ หมู่ที่ 3 (เส้นทางที่ 1)
   ประกาศ อบต.แจนแวน เรื่อง ผลการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเกาะ หมู่ที่ 3 (เส้นทางที่ 1)
   ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงระดับผิวถนน Asphaltic Concrete ถนนภายในหมู่บ้าน (บ้านใหม่ หมู่ที่ 2) ตำบล
   ประกาศ อบต.โคกยาง เรื่อง ราคากลางโครงการปรับปรุงระดับผิวถนน Asphaltic Concrete ถนนภายในหมู่บ้าน (บ้านใหม่ หมู่ที่ 2)
ข่าวย้อนหลัง
 
ประกาศสมัครสอบงานราชการทั่วไทย
ประกาศสมัครสอบงานราชการทั่วไทย  


ข่าวท้องถิ่น จังหวัดสุรินทร์
ข่าวท้องถิ่น จังหวัดสุรินทร์  


ข่าวรับสมัครงาน จังหวัดสุรินทร์
ข่าวรับสมัครงาน จังหวัดสุรินทร์  ข่าวสารสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ข่าวสารสำนักงานตำรวจแห่งชาติ  

 
มิถุนายน 2560
อา พฤ
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 25 มิถุนายน 2560
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
 
สำนักงานทศบาลตำบลกระหาด
1 หมู่ 4 ถนนจอมพระ-สตึก อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ 32180
Tel : 044-558914  Fax : 044-558915
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.