ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ตลาดนัดสีเขียวตำบลกระหาดจะเปิดขายสินค้าของชุมชนเร็วๆ นี้(ตลาดเกษตรอินทรีย์)


ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 54.166.186.79
คุณเข้าชมลำดับที่ 41,046    หน้าแรก 
 
กิจกรรมทั่วไป

กิจกรรมทั่วไป  หนังสือราชการสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์

ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายในหน่วยงาน)

ข่าวประชาสัมพันธ์  
ประกาศทต.กระหาด เรื่องรายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ปี2559 
      ผู้ขอสิทธิรับเงินเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด จำนวน 3รายคือ1.นางจิราภรณ์ สุขสวัสดิ์ 1ม3ต.กระหาด2.นางปราถนา แสนกล้า21/1ม.6  3.นางสาววิชญา ปานทอง 4 ม.6 ต.กระหาด  
ประกาศทต.กระหาดเรื่องรายชื่อเพิ่มเติมผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการปีงบประมาณ 2559 ที่ลงทะเบียนเดือนพฤศจิกายน 2558 และหลังเดือน พฤศจิกายน 2558 
       ประกาศทต.กระหาดเรื่องรายชื่อเพิ่มเติมผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการปีงบประมาณ 2559 ที่ลงทะเบียนเดือนพฤศจิกายน 2558 และหลังเดือน พฤศจิกายน 2558
ประกาศเทศบาลกระหาด เรื่องรายชื่อผู้ยื่นคำร้องขอรับเงินเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดตามนโยบายรัฐบาล 
      ผู้ยื่นคำร้องขอรับเงินเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด คือ นางสาวฤทัยรัตน์  แสนกล้า เลขที่ 66 หมู่ 9 ต.กระหาด อ.จอมพระ จ.สุรินทร์ ประกาศ ณ วันที่  19 พฤษภาคม 2559
ข่าวย้อนหลัง
 
ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม  
 ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านกันโจรง หมู่ที่ 1 และเทศบาลกระหาด ร่วมทำเชื้อไตรโคเดอม่าสำหรับใช้ในแปลงข้าวพันธ์ มะล ...
 โครงการทำปุ๋ยหมักอินทรีย์ใช้ในนาข้าว ตำบลกระหาด งบประมาณ 1,000,000 บาท ช่าง พฤษภาคม - มิถุนายน 2558 ...
 คณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนทต.กระหาดร่วมตรวจเยี่ยมการจัดทำโครงการฯ ...
เทศบาลตำบลกระหาด และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพฯ ตำบลกระหาดออกตรวจเยี่ยมและให้ความช่วยผู้สูงอายุ ผู้พิการ ...

ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายนอกหน่วยงาน)
ข่าวประชาสัมพันธ์  
ประกาศ อบต.กระเบื้อง เรื่องประชาสัมพันธ์ราคากลางรถยนต์ส่วนกลาง...     จำนวนผู้เข้าชม 58 ครั้ง
ประกาศ อบต.เมืองที เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ...     จำนวนผู้เข้าชม 54 ครั้ง
ประกาศ อบต.เมืองที เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันตามประกาศ...     จำนวนผู้เข้าชม 64 ครั้ง
ประกาศ อบต.เมืองที เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีตกลงราคา โครงการก่อสร้างถน...     จำนวนผู้เข้าชม 64 ครั้ง
ประกาศ อบต.เมืองที เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีตกลงราคา โครงการปรับปรุงถน...     จำนวนผู้เข้าชม 66 ครั้ง
ประกาศ อบต.เมืองที เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ยื่นเอกสารเสนอราคางานก่อสร้าง โดยวิธีตกลงราคา โค...     จำนวนผู้เข้าชม 63 ครั้ง
ประกาศ อบต.เมืองที เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ยื่นเอกสารเสนอราคางานก่อสร้าง โดยวิธีตกลงราคา โค...     จำนวนผู้เข้าชม 65 ครั้ง
ประกาศ อบต.เมืองที เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ยื่นเอกสารเสนอราคางานก่อสร้าง โดยวิธีตกลงราคา โค...     จำนวนผู้เข้าชม 64 ครั้ง
ประกาศ อบต.เมืองที เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มาขอรับเอกสารเพื่อเข้าร่วมเสนอราคา โดยวิธีตกลงรา...     จำนวนผู้เข้าชม 61 ครั้ง
ประกาศ อบต.เมืองที เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มารับเอกสารเพื่อเข้าร่วมเสนอราคา โดยวิธีตกลงราคา...     จำนวนผู้เข้าชม 62 ครั้ง
ข่าวย้อนหลัง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (ภายในหน่วยงาน)
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  
   ประกาศราคากลาง อาคารหน่วยปฏิบัติงานกู้ชีพฉุกเฉิน ทต.กระหาด
   ประกาศราคากลาง ถนน คสล.หมู่ที่ 6 ตำบลกระหาด อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์
   ราคากลางโครงการฟื้นฟูพัฒนาบ่อบาดาล พร้อมก่อสร้างหอถังสูง ทต.กระหาด อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์
   ราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำ พร้อมขยายไหล่ทาง หมู่ที่ 1 ตำบลกระหาด อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์
   ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 7 ตำบลกระหาด อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์
ข่าวย้อนหลัง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (ภายนอกหน่วยงาน)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  
   ประกาศ อบต.แจนแวน เรื่อง ผลการสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแจนแวน อำเภอศรีณรงค์ จังหวัดสุรินทร์
   ประกาศ อบต.แจนแวน เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีณรงค์ เรื่อง ตกลงราคาจ้างเหมาโครงการเสริมสร้างถนนดินลงหินคลุกบ้านสำโรง หมู่ 1 ตำบลศรีณรง
   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีณรงค์ เรื่อง ตกลงราคาจ้างเหมาโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านเบง หมู่ 2 ตำบลศร
   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีณรงค์ เรื่อง ตกลงราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านท่าลาด หมู
   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีณรงค์ เรื่อง ตกลงราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านวังศิลา หม
   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีณรงค์ เรื่อง ประกาศตกลงราคาจ้างเหมาโครงการเสริมสร้างถนนดินลงหินคลุกบ้านวังศิลา หมู่ 9
   ประกาศ อบต.โคกยาง เรื่อง ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ถนนภายในหมู่บ้าน (บ้านกะดาด หมู่ที่ 10) ตำบ
   ประกาศ อบต.โคกยาง เรื่อง ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ถนนภายในหมู่บ้าน (บ้านโคกทม หมู่ที่ 9) ตำบล
   ประกาศ อบต.โคกยาง เรื่อง ราคากลางโครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน (บ้านโคกเพชร หมู่ที่ 15) ตำบลโคกยาง อำเภอปราสาท จังหวั
ข่าวย้อนหลัง
 
ประกาศสมัครสอบงานราชการทั่วไทย
ประกาศสมัครสอบงานราชการทั่วไทย  


ข่าวท้องถิ่น จังหวัดสุรินทร์
ข่าวท้องถิ่น จังหวัดสุรินทร์  


ข่าวรับสมัครงาน จังหวัดสุรินทร์
ข่าวรับสมัครงาน จังหวัดสุรินทร์  ข่าวสารสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ข่าวสารสำนักงานตำรวจแห่งชาติ  

 
เมษายน 2560
อา พฤ
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6
วันที่ 24 เมษายน 2560
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
 
สำนักงานทศบาลตำบลกระหาด
1 หมู่ 4 ถนนจอมพระ-สตึก อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ 32180
Tel : 044-558914  Fax : 044-558915
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.