ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ตลาดนัดสีเขียวตำบลกระหาดจะเปิดขายสินค้าของชุมชนเร็วๆ นี้(ตลาดเกษตรอินทรีย์)


ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 54.159.90.0
คุณเข้าชมลำดับที่ 54,708    หน้าแรก 
 
กิจกรรมทั่วไป

กิจกรรมทั่วไป  หนังสือราชการสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์

ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายในหน่วยงาน)

ข่าวประชาสัมพันธ์  
ประกาศเทศบาลตำบลกระหาด เรื่อง รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 
      นางสาวสุพัตรา  โสมสุด บ้านเลขที่ 72 หมู่ที่ 4 ตำบลกระหาด  อำเภอจอมพระ  จังหวัดสุรินทร์ (ยื่นหลังคลอด)
ประกาศทต.กระหาด เรื่องรายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ปี2559 
      ผู้ขอสิทธิรับเงินเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด จำนวน 3รายคือ1.นางจิราภรณ์ สุขสวัสดิ์ 1ม3ต.กระหาด2.นางปราถนา แสนกล้า21/1ม.6  3.นางสาววิชญา ปานทอง 4 ม.6 ต.กระหาด  
ประกาศทต.กระหาดเรื่องรายชื่อเพิ่มเติมผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการปีงบประมาณ 2559 ที่ลงทะเบียนเดือนพฤศจิกายน 2558 และหลังเดือน พฤศจิกายน 2558 
       ประกาศทต.กระหาดเรื่องรายชื่อเพิ่มเติมผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการปีงบประมาณ 2559 ที่ลงทะเบียนเดือนพฤศจิกายน 2558 และหลังเดือน พฤศจิกายน 2558
ข่าวย้อนหลัง
 
ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม  
 ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านกันโจรง หมู่ที่ 1 และเทศบาลกระหาด ร่วมทำเชื้อไตรโคเดอม่าสำหรับใช้ในแปลงข้าวพันธ์ มะล ...
 โครงการทำปุ๋ยหมักอินทรีย์ใช้ในนาข้าว ตำบลกระหาด งบประมาณ 1,000,000 บาท ช่าง พฤษภาคม - มิถุนายน 2558 ...
 คณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนทต.กระหาดร่วมตรวจเยี่ยมการจัดทำโครงการฯ ...
เทศบาลตำบลกระหาด และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพฯ ตำบลกระหาดออกตรวจเยี่ยมและให้ความช่วยผู้สูงอายุ ผู้พิการ ...

ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายนอกหน่วยงาน)
ข่าวประชาสัมพันธ์  
ประกาศ อบต.กระเบื้อง เรื่อง ประกาศประชาสัมพันธ์รายชื่อผู้ชนะการสอบราคาซื้อรถยนต์ส่วนกลาง ป...     จำนวนผู้เข้าชม 20 ครั้ง
ประกาศ อบต.กระเบื้อง เรื่อง ประกาศประชาสัมพันธ์รายชื่อผู้ยื่นเอกสารเสนอราคาสอบราคาซื้อรถยน...     จำนวนผู้เข้าชม 27 ครั้ง
ประกาศ อบต.กระเบื้อง เรื่อง ประกาศประชาสัมพันธ์รายชื่อผู้ซื้อเอกสารสอบราคาซื้อรถยนต์ส่วนกล...     จำนวนผู้เข้าชม 27 ครั้ง
ประกาศ อบต.เมืองที เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง งปม.2560 (ตา...     จำนวนผู้เข้าชม 34 ครั้ง
ประกาศ อบต.เมืองที เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง งปม.2560 (ตา...     จำนวนผู้เข้าชม 33 ครั้ง
ประกาศ อบต.เมืองที เรื่อง รายงานผลปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง งปม.2560 งบเงิน...     จำนวนผู้เข้าชม 34 ครั้ง
ประกาศ อบต.เมืองที เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ตามป...     จำนวนผู้เข้าชม 34 ครั้ง
ประกาศ อบต.เมืองที เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ยื่นเอกสารข้อเสนอ ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ต...     จำนวนผู้เข้าชม 35 ครั้ง
ประกาศ อบต.เมืองที เรื่อง ประกาศราคากลางการจัดซื้ออาหารเสริม(นม)พร้อมดื่ม ยูเอชที สำหรับโร...     จำนวนผู้เข้าชม 52 ครั้ง
ประกาศ อบต.เมืองที เรื่อง ประกาศราคากลางจัดซื้อรถบรรทุกดีเซล ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แ...     จำนวนผู้เข้าชม 66 ครั้ง
ข่าวย้อนหลัง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (ภายในหน่วยงาน)
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  
   ประกาศราคากลาง อาคารหน่วยปฏิบัติงานกู้ชีพฉุกเฉิน ทต.กระหาด
   ประกาศราคากลาง ถนน คสล.หมู่ที่ 6 ตำบลกระหาด อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์
   ราคากลางโครงการฟื้นฟูพัฒนาบ่อบาดาล พร้อมก่อสร้างหอถังสูง ทต.กระหาด อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์
   ราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำ พร้อมขยายไหล่ทาง หมู่ที่ 1 ตำบลกระหาด อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์
   ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 7 ตำบลกระหาด อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์
ข่าวย้อนหลัง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (ภายนอกหน่วยงาน)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  
   ประกาศเทศบาลตำบลสระขุด เรื่องการเปิดเผยราคากลางจ้างเหมาซ่อมแซมถนน คลส.บ้านอ้อ หมู่ 2 2560
   ประกาศเทศบ่ลตำบลสระขุด เพื่อเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสรา้งจ้างเหมาก่อสร้างถนนคสล.บ้านอ้อ หมู่ที่ 2-ศาลปู่
   ประก่าศเทศบาลตำบลสระขุด เรื่องการเปิดเผยราคากลาง และการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างจ้างเหมาปรับปรุงเปลี่ยนแพสถานีสูบน้ำด้วยไ
   ประกาศ อบต.เมืองที เรื่อง ประกาศราคากลางการจัดซื้ออาหารเสริม(นม)พร้อมดื่ม ยูเอชที สำหรับโรงเรียนในสังกัด สพฐ. ภาคเรียนที
   ประกาศการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำปีงบประมาณ 2560 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง มิใช่งานก่อสร้าง
   ประกาศ อบต.เมืองที เรื่อง ประกาศราคากลางจัดซื้อรถบรรทุกดีเซล ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ
   ประกาศ อบต.เมืองที เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านกันจารย์ หมู่ที่ 12(จากบ้านนายสมบูรณ
   ประกาศ อบต.เมืองที เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ยื่นเอกสารเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านกันจารย์ หมู่ที่ 12(จากบ้านนายสม
   ประกาศ อบต.เมืองที เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มารับเอกสารเพื่อเข้าร่วมเสนอราคา โดยวิธีตกลงราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านกั
   ตารางแสดงเงินงบประมาณราคากลาง หอถังประปา ม.8
ข่าวย้อนหลัง
 
ประกาศสมัครสอบงานราชการทั่วไทย
ประกาศสมัครสอบงานราชการทั่วไทย  


ข่าวท้องถิ่น จังหวัดสุรินทร์
ข่าวท้องถิ่น จังหวัดสุรินทร์  


ข่าวรับสมัครงาน จังหวัดสุรินทร์
ข่าวรับสมัครงาน จังหวัดสุรินทร์  ข่าวสารสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ข่าวสารสำนักงานตำรวจแห่งชาติ  

 
พฤษภาคม 2560
อา พฤ
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 23 พฤษภาคม 2560
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
 
สำนักงานทศบาลตำบลกระหาด
1 หมู่ 4 ถนนจอมพระ-สตึก อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ 32180
Tel : 044-558914  Fax : 044-558915
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.