ประวัติและความเป็นมา

เดิมตำบลกระหาดได้มีต้นกระหาดที่ใหญ่มากเกิดที่กลางหมู่บ้านกระหาด จึงได้เรียกชื่อบ้านกระหาด ตามชื่อต้นไม้มาจนถึงปัจจุบัน โดยตำบลกระหาดมีการปกครองเป็นจำนวนหลายร้อยปีมาแล้ว ตำบลกระหาดได้แยกตัวออกมาจากตำบลจอมพระมาเป็นตำบลกระหาด ซึ่งมีจำนวนหมู่บ้านที่อยู่ในการปกครอง 20 หมู่บ้าน และเมื่อปี พ.ศ.2522 ตำบลชุมแสงได้แยกตัวออกจากตำบลกระหาด และอีกไม่นานตำบลเป็นสุขก็แยกตัวออกจากตำบลกระหาดอีก

ดังนั้น ตำบลกระหาดในปัจจุบันจึงมีหมู่บ้านในการปกครองจำนวน 9 หมู่บ้าน ซึ่งตั้งแต่เป็นตำบลกระหาดมีกำนันเป็นผู้นำตำบล โดยมีรายชื่อตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันดังต่อไปนี้

1. นายเพ็ชร อนันตวิเชียร
2. นายบุริน กุลัสนาม
3. นายวัน สมานรักษ์
4. นายวาร แสนกล้า
5. นายเขียว สายกระสุน
6. นายธรรมรักษ์ สายกระสุน
7. นายเทพ แสนกล้า
8. นายรำพึง สมราศรี
9. นายเสงี่ยม แสนกล้า

ปัจจุบันตำบลกระหาดมีหมู่บ้านที่อยู่ในการปกครองจำนวน 9 หมู่บ้าน แต่เดิมจะมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคือสภาตำบลเป็นหน่วยงานรับผิดชอบจนมาถึงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2540 และได้ยกฐานะจากสภาตำบล มาเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลกระหาด เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2540 และได้รับการจัดตั้งเป็นเทศบาลตำบลกระหาด เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2552 มีฐานะเป็นนิติบุคคลซึ่งดำเนินกิจกรรมเกี่ยวข้องกับการพัฒนาตำบลและหมู่บ้าน ในเขตเทศบาลตำบลกระหาด โดยได้รับความร่วมมือจากผู้นำหมู่บ้าน โรงเรียน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหน่วยงานราชการต่างๆ และประชาชนในตำบลเป็นอย่างดียิ่ง ในปัจจุบันมีฝ่ายปกครองกำนันและผู้ใหญ่บ้าน

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต