ลักษณะทั่วไปทางกายภาพ

ทำเลที่ตั้ง

เทศบาลตำบลกระหาด ตั้งอยู่ที่เลขที่ 1 หมู่ที่ 4 บ้านอันซอง ตำบลกระหาด อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของอำเภอจอมพระและอยู่ห่างจากอำเภอจอมพระ ประมาณ 9 กิโลเมตร ห่างจากจังหวัดสุรินทร์ ประมาณ 34 กิโลเมตร โดยมีถนนทางหลวงจังหวัดหมายเลข 2378 แยกออกจากถนนทางหลวง หมายเลข 214 ไปทางทิศตะวันตก โดยมีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่ต่างๆ ดังนี้

ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลชุมแสงอำเภอจอมพระ
ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลเพี้ยรามและตำบลตั้งใจอำเภอเมือง
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลเป็นสุขอำเภอจอมพระ
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลเมืองลีงอำเภอจอมพระ

ขนาดพื้นที่

เทศบาลตำบลกระหาดมีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 26.00 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 16,248.00 ไร่ โดยพื้นที่ส่วนใหญ่ใช้ในด้านการเกษตร

ลักษณะภูมิประเทศ

ลักษณะภูมิประเทศของตำบลกระหาดมีสภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบถึงเกือบราบ พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นทุ่งนา ใช้เป็นพื้นที่เกษตรกรรม ลักษณะของดินเป็นดินร่วนปนทรายและมีบางพื้นที่เป็นดินเหนียวปนทราย ดินจึงอุ้มน้ำได้น้อย

ลักษณะภูมิอากาศ

ตำบลกระหาดมีลักษณะภูมิอากาศแบบร้อยชื้น มีฝนตกชุกในฤดูฝน ฤดูร้อนอากาศร้อนจัดและมีลมพัดผ่านค่อนข้างแรงในฤดูหนาว ซึ่งสามารถแบ่งลักษณะภูมิอากาศได้ 3 ฤดู คือ

ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนมีนาคม – กลางเดือนพฤษภาคม
ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคม – กลางเดือนตุลาคม
ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่กลางเดือนตุลาคม – กลางเดือนกุมภาพันธ์

ทรัพยากรธรรมชาติ

ตำบลกระหาดมีพื้นที่ป่าชุมชนหนองเสม็ด ตั้งอยู่ที่บ้านหนองยาว หมู่ที่ 7 ตำบลกระหาด อำเภอ จอมพระ จังหวัดสุรินทร์ มีเนื้อที่ประมาณ 700 ไร่

สิ่งแวดล้อม

- ในเขตเทศบาลตำบลกระหาดยังไม่มีการกำจัดขยะที่เป็นระบบและไม่มีพื้นที่สำหรับกำจัดขยะ ประชาชนใช้วิธีการกำจัดขยะโดยวิธีฝังกลบและเผาทำลาย และมีบางส่วนนำกลับมาใช้ใหม่
- ปริมาณน้ำเสียที่ราษฎรทิ้งจากบ้านเรือนไม่สามารถวัดปริมาณได้แน่นอน และไม่มีระบบการกำจัดน้ำเสียอย่างเป็นระบบ

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต